Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Przedszkole w Stróży

Informacje dotyczące dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola w Stróży

Przedszkole w Stróży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola w Stróży.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Maria Wilk.
 • E-mail: przedszkole.stroza@vp.pl
 • Telefon: 81 821 13 82

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola w Stróży
 • Adres: ul. Akacjowa 4a
  23-206 Stróża
 • E-mail: przedszkole.stroza@vp.pl
 • Telefon: 81 821 13 82

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno z nich jest przystosowane do przejazdu wózków inwalidzkich, oznaczone znakiem „Wejście dla niepełnosprawnych”. Umożliwia ono wejście do przedsionka budynku. Dalsze wejście obecnie wymaga pomocy drugiej osoby (progi). W przedsionku zamontowany jest dzwonek, umożliwiający wezwanie do pomocy pracownika przedszkola. Toaleta dla osoby niepełnosprawnej znajduje się na parterze budynku – wejście z szatni.

Budynek przedszkola posiada parter i piętro. Na piętro prowadzą schody. Nie są one dostosowane do korzystania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową (schody zabiegowe).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, ani napisów powiększonych dla osób słabowidzących. Brak informacji głosowych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

W pobliżu budynku brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.